Essentiele verkoopsvoorwaarden van de overeenkomst


01

Alle facturen zijn contant betaalbaar. Na verloop van 1 maand te rekenen vanaf factuurdatum, zal een verwijlintrest lopen van 10%, dit zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is. Daarenboven komen partijen overeen dat bij wanbetaling hoger vernoemd, een forfaitaire schadevergoeding eisbaar wordt van 25% op het factuurbedrag, dit tot dekking van de kosten en de schade die de firma Dewitte heeft geleden ingevolge de wanbetaling. Bij wanbetaling van een gedeeltelijke levering, verkrijgt de verkoper het recht het saldo van de levering stop te zetten, met toepassing van de schadevergoeding op het nog te leveren gedeelte, volgens art.5.

02

Wanneer de levering door de schuld van de besteller niet binnen de voorziene tijd kan worden gedaan, zoals vermeld op de overeenkomst, heeft de verkoper het recht ofwel een prijsverhoging toe te passen van 20% ofwel de overeenkomst te verbreken met toepassing van art. 5. Laattijdige levering of niet-levering, in geval van overmacht, kan geen verantwoordelijkheid oproepen ten laste van de verkoper. Als gevallen van overmacht worden beschouwd : staking, laattijdige levering door de fabrikant, ziekte, enz.

03

Elke overeenkomst met een bedrag van meer dan 2 000,00 euro, in hoofdsom, moet schijfsgewijs worden betaald naargelang het vorderen der werken. Alsook een voorschotfactuur dient te worden betaald volgens vermelding op de bestelbon. Stapsgewijs zullen facturen opgemaakt worden en het niet betalen van één dezer facturen heeft het recht op contractbreuk en schadevergoeding zoals bepaald bij art. 5.

04

De klant is verantwoordelijk voor ongevallen en daaruit voortspruitende schade tijdens de plaatsing, voortkomende door geborgen leidingen. Op producten die uit hout bestaan wordt geen enkele waarborg gegeven.

05

In geval van contractbreuk om welke reden ook, zal een winstdervingvergoeding verschuldigd zijn van 40% van de overeengekomen prijs.

06

Een overeenkomst is bindend na het ondertekenen van een bestelbon, of na een bevestiging voor akkoord per e-mail.

07

Bij elk geschil zijn alleen de rechtbanken van Brugge bevoegd.

08

De constructie wordt standaard gemaakt in EXC1 van EN 1090-2 tenzij anders vermeld.

info@dewitte-mg.be